pinterest My title page contents

Zaplacením jazykového kurzu i produktu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Mgr. Kristina Uhlirova – lektorka španělštiny

IČO: 01828673
Sídlo: Na Vartě 1422, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Hradec Králové.
Nejsem plátcem DPH, ceny jsou konečné.
E-mail: info@mluvspanelsky.cz
Telefon: +420 775 106 929

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Obchodní podmínky

 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Mgr. Kristina Uhlířová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.mluvspanelsky.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.mluvspanelsky.cz

Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://mluvspanelsky.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

3.1  Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.

4.2  Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího 210445200/0300

b) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

4.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Způsob dodání

5.1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít nebo si kupující bude moct daný obsah stáhnout rovnou z webového rozhraní www.mluvspanelsky.cz

5.2. Online inidividuální výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5. 3 Skupinový kurz španělštiny proběhne v termínu, který je uveden na webových stránkách. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Absence na individuálních online lekcích španělštiny


6.1. Kupující může během předplaceného období lekcí španělského jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci španělského jazyka je účtována v plné výši.

6.2. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce španělského jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

Absence na skupinovém kurzu španělštiny

7.1. U skupinových kurzů  je nutné svou nepřítomnost předem nahlásit (přes telefon či e-mail). U tohoto typu kurzu není jakákoliv absence důvodem k vrácení nebo snižování školného.
7.2 V případě nutnosti předčasného ukončení kurzu může za studenta kurzovné čerpat náhradní účastník, pokud jeho jazykové znalosti
odpovídají úrovni dané skupiny.

7.3  V případě zrušení termínu konání kurzu ze strany prodavajícího (např. náhlá nemoc), obdrží tuto informaci student, pokud
možno co nejdříve formou SMS, telefonického hovoru či e-mailu. Tento zrušený termín kurzu nebude účtován a prodavající navrhne nový termín.

Odstoupení od smlouvy

8.1 Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů u online kurzů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

8.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

8. 3 Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

  Odpovědnost

  9.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.mluvspanelsky.cz jsou duševním vlastnictvím Mgr. Kristiny Uhlířové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autora může být stíháno.

  Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  Ochrana údajů

  10.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

  10.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

  10.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

  10.4 Možnost odhlášení

  Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

  10.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.mluvspanelsky.cz/ochrana-osobnich-udaju

   

  Účinnost

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.9.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://mluvspanelsky.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách mluvspanelsky.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.