Španělština má mnohem více časů než čeština, a to nám dělá problém. Především, když jde o minulé časy.

Jenže, není to nic, co by se nedalo naučit. Je pravda, že to chce ze začátku opakovat opakovat a opakovat. Kdybych řekla, že se to naučíte bez dřiny, lhala bych. Chce to určitě dobrý systém a pevnou vůli se to naučit. Pak to jde mnohem snadněji.

Ve španělštině existují 3 typy způsobů, a to: oznamovací, spojovací (konjuktiv) a rozkazovací.  Tento článek je o minulých časech v oznamovacím způsobu. O minulých časech ve spojovacím způsobu se budu věnovat někdy jindy.

 

Jaké minulé časy ve španělštině používáme?

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO - SLOŽENÝ MINULÝ ČAS

Skládá se z přítomného času pomocného slovesa HABER + příčestí, které se nemění ani v rodě ani v čísle

 

  • 1. třída
2. třída 3. třída
HABLAR COMER VIVIR
he hablado he comido he vivido
has hablado has comido has vivido
ha hablado ha comido ha vivido
hemos hablado hemos comido hemos vivido
habéis hablado habéis comido habéis vivido
han hablado han comido han vivido

Použití:

Vyjadřuje děje, které ještě zasahují do současnosti (proběhly v časovém období, které mluvčí dosud nepokládá za ukončené).

Časové výrazy:

hoy dnes este año letos
esta mañana dnes ráno este verano letos v létě
esta tarde dnes odpoledne esta primavera letos na jaře
esta noche dnes večer siempre stále, vždy
esta semana tento týden nunca nikdy
ya  už, již todavía no ještě ne
hasta ahora až dosud últimamente v poslední době

Příklady:

Este verano no hemos tenido tiempo de ir al cine.
Letos v létě jsme neměli čas jít do kina.

Hoy he tenido una cita con María.
Dnes jsem měl/a schůzku s Marií.

Nunca hemos estado en casa de Pedro.
Nikdy jsme nebyli u Pedra doma.

PRETÉRITO INDEFINIDO - JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS

Tvoří se připojením koncovek minulého času ke kmeni po odtržení infinitivních koncovek

 

  • 1. třída
2. třída 3. třída
HABLAR COMER VIVIR
habl com viv
habl-aste com-iste viv-iste
habl com-ió viv-ió
habl-amos com-imos viv-imos
habl-asteis com-isteis viv-isteis
habl-aron com-ieron viv-ieron

Nepravidelná slovesa

estar → estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
hacer → hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
venir → vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
poder → pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poner → puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
querer → quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
saber → supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
tener → tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron

Použití:

Vyjadřuje děje, které v minulosti proběhly jednorázově a v minulosti též skončily (nezasahují do přítomnosti); jsou časově ohraničené

Příslovečné určení označující ukončenou minulost:

 

ayer včera el mes pasado minulý měsíc
anteayer předevčírem hace un año/dos años před rokem/dvěma lety
anoche včera večer hace una semana/dos semanas před týdnem/dvěma týdny
el año pasado vloni hace un mes/dos meses před měsícem/dvěma měsíci
la semana pasada minulý týden hace tiempo před časem

Ayer me acosté muy tarde.
Včera jsem šel/šla spát velmi pozdě.

El año pasado pasé las vacaciones en Italia.
Minulý rok jsem strávil/a dovolenou v Itálii.

 

Další použití:

– Vyjadřuje řadu po sobě jdoucích událostí:

La profesora entró en el aula.
Učitelka vstoupila do třídy.

abrió el libro.
… otevřela učebnici

y comenzó a explicar.
a začala vysvětlovat.

 

– Slouží jako “čas vyprávěcí”, používá se při vyprávění, v biografiích…

Pablo Picasso nació en Málaga en 1881. Fue uno de los creadores del movimiento cubista.
Pintó más de 2 000 cuadros. Murió en Francia en 1973.

 

Zajímavé vědět:

Latinské Americe převažuje užívání tohoto minulého času i pro děje zasahující do přítomnosti (na úkor minulého času složeného).

IMPERFECTO - IMPERFEKTUM (SOUMINULÝ ČAS)

Tvoří se připojením koncovek imperfektu ke kmeni po odtržení infinitivních koncovek. Všechny koncovky pravidelných sloves jsou přízvučné!

1. třída 2. třída 3. třída
HABLAR COMER VIVIR
hablaba com-ía viv-ía
hablabas com-ías viv-ías
hablaba com-ía viv-ía
hablábamos com-íamos viv-íamos
hablabais com-íais viv-íais
hablaban com-ían viv-ían

Pouze 3 nepravidelná slovesa

 

SER IR VER
era iba veía
eras ibas veías
era iba veía
éramos íbamos veíamos
erais ibais veíais
eran iban veían

Použití:

– Vyjadřuje děje, které se v minulosti pravidelně nebo často opakovaly

– Slouží k popisu určitého časově neomezeného stavu nebo situace v minulosti

– Popisuje osoby, věcí nebo místa v minulosti

Typická příslovečná určení:

 

siempre vždy
todos los días každý den
todos los veranos každé léto
todas las tardes každé odpoledne
todas las noches každý večer
muchas veces mnohokrát
algunas veces někdy
cuando era pequeño/a když jsem byl/a malý/á
de pequeño/a jako malý/á
de joven jako mladý/á
antes dřív
en aquella época tehdy, v té době


Příklady:

Todos los veranos pasaba en casa de mi abuela.
Každé léto jsem trávil/a u babičky.
De pequeño
no comía pescado.
Jako malý jsem nejedl ryby.
Mi tía era muy delgada.
Moje teta byla velmi hubená.
La casa de mi tía era preciosa.
Dům mé tety byl nádherný.

PLUSCUAMPERFECTO - PŘEDMINULÝ ČAS

Skládá se z imperfekta pomocného slovesa HABER + příčestí, které se nemění ani v rodě ani v čísle

  • 1. třída
2. třída 3. třída
HABLAR COMER VIVIR
había hablado había comido había vivido
habías hablado habías comido habías vivido
había hablado había comido había vivido
habíamos hablado habíamos comido habíamos vivido
habíais hablado habíais comido habíais vivido
habían hablado habían comido habían vivido

Použití:

Vyjadřuje děje, které se uskutečnily před jiným dějem minulým

Cuando llegué al banco (2), ya había cerrado (1).
Když jsem přišel/přišla do banky, už bylo zavřeno.

Cuando conocí a Tomás (2), ya había tenido el niño (1).
Když jsem poznal/a Tomáše, už měl dítě.

 

Časové výrazy

 

antes předtím todavía no stále ještě ne
nunca nikdy ya

Había desayunado antes de lavarme los dientes.
Nasnídala jsem se předtím, než jsem si vyčistila zuby.

Cuando llegué a casa, mis hermanos ya habían cenado.
Když jsem přišla domů, mí bratři už večeřeli.

Pretérito anterior neboli předminulý závislý se dnes téměř nepoužívá. 

Zjistěte, jak dobře umíte časovat slovesa

A ještě jedno cvičení na časování sloves v jednoduchém minulém a imperfektu

Máte na to maximálně 5 minut a 3 pokusy.

Můžete to naučit i sami.

Mám na to intenzivní online kurz. Učte se podle svých časových možností.

Minulý čas jednoduchý je základdle svých časových možno

Kartičky na časování, které můžete mít vždy po ruce. Skladné tak akorát a ideální pro studenty, kteří preferují vizuální styl studia.

Ke kartičkám můžete mít jako skvělý doplněk i pracovní sešit, kde budete časovat slovesa v kontextu.

Váš košík